GDPR – General Data Protection Regulation og Persondataforordningen Registreringer:

Samtykke: 

Ved download meddeler CommuteApp's brugere automatisk samtykke til, at CommuteApp kan anvende registreringerne til opfyldelse af muligheden for motivation til grøn transport for CommuteApp´s brugere.  

 

Samtykket indebærer, at registreringerne gøres tilgængelige for CommuteApp's brugere, og at CommuteApp og vores partnere i enkelte tilfælde kan kontakte brugerne direkte med særlige nyheder, tilbud og information.  

For at kunne bruge Commute, opsamler vi automatisk din lokation i baggrunden, også selv når app'en er lukket. Dette er nødvendigt for at Commute kan registrere om du bruger din bil, kører med offentlig transport, går eller cykler.
Commute vil automatisk registrere dig når du har bevæget dig over 200 meter, hvorefter app'en selv finder ud af hvilken transportform du anvender, beseret på lokation, fart m.m. Det betyder også at vi ikke aktivt bruger din lokation hvis du f.eks. går i hjemmet eller på arbejdet.
 

Commute kræver kun at man registrer nummerplader, kørekort, eller anden identifikation for at bruge samkørselsmodulet, og det er derfor valgfrit om man vil registrere sit eget køretøj i app'en.

Som bruger af Commute har man ret til at få indsigt i alle personoplysninger, som CommuteApp har registreret på ens bruger.  

 

Commutes brugere har ret til at få berigtiget eventuelt urigtige registreringer. En bruger kan til enhver tid selv foretage ændringer eller slette i afgivne registreringer.  

 

Commutes brugere har ret til at få slettet registreringer ved at skrive til support@commuteapp.dk.  

 

Commutes brugere er indforstået med, at registreringer kan blive anvendt til interne statistiske formål. 

  

Generelle principper: 

CommuteApp er i henhold til gældende regler forpligtet til at påse, at registreringer er indhentet på lovlig, rimelig og gennemsigtig vis. CommuteApp anvender alene registreringer med henblik på at opfylde formålet med virksomheden – at motivere vores brugere til at transportere sig grønt – og, at der alene registreres oplysninger, som er nødvendigt til at opfylde dette formål. CommuteApp er ansvarlig for, at registreringer slettes eller tilbageleveres, når det ikke længere er nødvendigt at ligge inde med registreringerne. CommuteApp er ansvarlig for, at registreringer ikke kommer til uvedkommendes kendskab. CommuteApp er ansvarlig for, at der er indgået databehandleraftale med alle samarbejdspartnere, der på CommuteApp´s vegne behandler registreringer på vegne eller efter instruks fra CommuteApp. CommuteApp vil i vides muligt omfang sikre, at håndtering af registreringer foregår på betryggende vis og med et passende niveau af sikkerhed og privatlivsbeskyttelse. CommuteApp vil omgående foretage anmeldelse til Datatilsynet, såfremt CommuteApp måtte blive bekendt med brud på persondatasikkerheden. 

  

Forsikrings- og ansvarsfraskrivelse: 

Ved download af den udviklede app skal brugeren acceptere erklæring om, at brugeren er informeret om og accepterer gældende regler for ansvar og forsikring – herunder, at brugeren selv er ansvarlig for: 
 

 • At have tegnet lovpligtig ansvarsforsikring for køretøjet
   

 • At føreren af køretøjet har gyldigt kørekort til køretøjet og opfylder alle krav til at føre køretøjet
   

 • At bilen er lovlig synet og fuld funktionsdygtig
   

 • At bilen og føreren opfylder alle færdselsmæssige krav til og for at benytte køretøjet. 

 • At brugeren ikke er i CommuteApp ApS's tjeneste og omfattes således ikke af et arbejdsgiveransvar.
   

 • At brugeren derfor er erstatningsansvarlig for alle egne skadegørende handlinger og undladelser. Dette gælder alle skader på sig selv, andre brugere og tredjemand og gælder for såvel person- som tingsskade.
   

 • At CommuteApp ApS ikke er ansvarlig for person- eller tingskade, som brugeren selv eller pårørende måtte blive påført af andre brugere eller tredjemand.
   

 • At CommuteApp ApS alene stiller en service til rådighed med henblik på at motivere til grøn transport, herunder at etablere samkørsel mellem brugere, og derfor ikke kan pålægges ansvar for brugernes skadegørende handlinger eller undladelser, og at CommuteApp ApS ikke har tegnet forsikring til dækning af eventuelle opståede forsikringsskader, og at det derfor er op til brugeren selv at tegne eventuelle nødvendige eller ønskede forsikringer til imødegåelse af tab i denne forbindelse.
   

 • At CommuteApp ikke er ansvarlig for eventuelt urigtige oplysninger og registreringer afgivet og uploadet af andre brugere.
   

 • At CommuteApp ikke er ansvarlig, såfremt andre brugere handler i strid med reglerne i GDPR – General Data Protection Regulation – Persondataforordning.