top of page

Terms and Conditions B2C 

Your privacy is important to both you and us. It is important that you know that we do our utmost to ensure your privacy in Commute. 

GDPR - General Data Protection Regulation  

 

Registrations: 
 
When downloading the app and subsequent registration and use of the app, the phone number, email address, name, age, address, location data, registration number of the car, photo of car and photo of you are registered. Driving licenses are not registered, as you a user only have to confirm ownership of one.  

  

Consent: 

Upon download, CommuteApp users automatically consent to CommuteApp being able to use the registrations to fulfill the possibility of motivating people to move green. The consent means that the necessary registrations will be made available to CommuteApp's users, and that CommuteApp & its partners can contact users directly with special offers, news and information.  

 

As a CommuteApp user, you have the right to access all personal data that CommuteApp has registered with in regard to your user. CommuteApp's users have the right to correct any incorrect registrations. A user can make changes or delete in submitted registrations at any time. CommuteApp's users have the right to have registrations deleted by writing to support@commuteapp.dk. CommuteApp's users agree that registrations may be used for internal statistical purposes. 

  

General principles: 

 

CommuteApp is required by applicable rules to make sure that registrations have been obtained in a lawful, reasonable and transparent manner. CommuteApp uses registrations only to fulfill the purpose of the business – to motivate people to move green – and to record only information necessary to achieve this purpose. CommuteApp is responsible for deleting or returning registrations when it is no longer necessary to hold the registrations. CommuteApp is responsible for the fact that registrations do not come to the attention of unauthorized persons. CommuteApp is responsible for the fact that a data processor agreement has been entered into with all partners who process registrations on behalf or on instructions from CommuteApp. CommuteApp will ensure as far as possible that registration handling is safe and with an appropriate level of security and privacy protection. CommuteApp will immediately notify the Danish Data Protection Agency if CommuteApp become aware of a personal data breach. 

Insurance and disclaimer

 

When downloading the developed app, the user must accept that the user is informed of and accepts applicable liability and insurance rules – including that the user is responsible for: 

  • The driver of the vehicle holds a valid driver’s licence for the vehicle proposed for the carpooling and his/her vehicle proposed is fully functional, roadworthy and has all requisite road tax and vehicle insurance and registration;

  • The driver shall drive safely and in accordance with the highway code and applicable laws and regulations in force;

  • The users shall ensure respectful, moral and good behaviour within the vehicle during the carpooling.

  • That the user is not in CommuteApp's service and is thus not an employee of the Company.

  • That the user is therefore liable for all his own harmful acts and omissions. This applies to all self-harm, other users and third parties and applies to both personal and property damage.  

  • That the Company is not responsible for personal or property damage that the user himself or relatives may be inflicted by other users or third parties;

  • That the Company alone provides a service for the purpose of establishing ridesharing between users and therefore cannot be held liable for the harmful actions or omissions of users, and that the Company has not taken out insurance to cover any insurance claims incurred and that it is therefore up to the user himself or herself to take out any necessary or desired insurance to cover losses in this regard;

  • That the Company is not responsible for any opinions, representations and registrations provided and uploaded by other users;

  • That the Company is not responsible if other users act in violation of applicable laws and regulations in force;

Driftsvilkår for CommuteApp 

Kunden, som tiltræder disse Driftsvilkår, og CommuteApp ApS, CVR-nr. 40118233 (CommuteApp) indgår aftale om Kundens adgang til og brug af CommuteApp softwaren (Drift) der er en online baseret standard service, der tilgås via en mobil App på iOS og Android. 

Indgåelse af Drift er betinget af at Parterne har indgået Aftale om CommuteApp suite og services (Aftalen). 

Indgåelse af Drift er også betinget af, at Kunden som del af Aftalen tiltræder CommuteApps Standard Databehandlingsvilkår for CommuteApp, medmindre kunden får udviklet egen App med dertilhørende databackend. 

Disse Driftsvilkår indeholder de almindelige Driftsvilkår, der gælder for brugen af CommuteApp softwaren (også betegnet Servicen). 

Driftsvilkårene har virkning fra det tidspunkt, Kunden accepterer dem. Driftsvilkårene erstatter fra dette tidspunkt enhver tidligere aftale indgået mellem CommuteApp og Kunden i relation til adgang til og brug af Servicen. Kundens påbegyndelse af eller fortsættelse af brugen af Servicen anses herunder for Kundens udtrykkelige accept af Driftsvilkårene.  

Brugsadgang 

Med Kundens Drift på Servicen får Kunden brugsadgang til CommuteApp i Driftsperioden. Brugsadgangen omfatter, at Kunden kan anvende Servicen for de Brugere, der er omfattet af dét, eller de cvr-nr., der er specificeret i Aftalen.  

Kunden kan tildeles en superbrugeradgang og kan selv løbende oprette og nedlægge yderligere brugere. Tildelte login-detaljer må ikke videregives. Har kunden fået udviklet egen App med dertilhørende databackend har CommuteApp ikke adgang til kundens data.  

Kunden betaler Drift jf. Aftalen.  

Adgangen til at anvende CommuteApp gælder udelukkende for Kunden og dennes ansatte samt sådanne eksterne personer, der leverer ydelser til Kunden, og hvor adgang til Servicen er naturlig som led i at kunne levere disse ydelser.  

Kunden indestår i den forbindelse for tredjemands respekt af Driftsvilkårene. 

 

CommuteApps ændring af Service og vilkår 

CommuteApp er berettiget til løbende at foretage opdateringer og ændringer af CommuteApp Servicen, herunder også af den indeholdte funktionalitet, som kan påvirke Kundens brug og værdi af Driften. Sådanne ændringer kan ske med eller uden varsel, og kan påvirke Kundens brug af CommuteApp Servicen. 

Support 

Kunden kan som del af sin Drift benytte sig af CommuteApp Support. Support kan kontaktes af Kundens brugere indenfor CommuteApps almindelige åbningstid. Supportydelsen omfatter umiddelbar teknisk problem assistance, som kan løses via mail på support@commuteapp.dk og indenfor maksimalt 24 timer. Yderligere beskrivelse af supportydelsen kan være indeholdt i Aftalen. Supplerende support leveres, der ikke omfattes af Driften, leveres i henhold til CommuteApp Standardvilkår for Serviceydelser og afregnes særskilt. 

Rettigheder 

CommuteApp har alle immaterielle rettigheder til CommuteApp Servicen og den underliggende software udviklet eller udarbejdet af eller for CommuteApp, herunder også kode, dokumentation, brugermanualer og eventuelt uddannelsesmateriale mv. Dette gælder både nuværende som fremtidige udgaver af sådant materiale. 

Kunden overdrages ingen immaterielle rettigheder, men opnår alene en brugsret med det indhold, der er angivet i disse Driftsvilkår og i parternes Aftale i øvrigt. 

Kundens data 

Kunden har alle rettigheder til egne data, som Kunden indlæser i CommuteApp Servicen gennem brug eller manuelt. CommuteApp behandler alene Kundens data efter dennes instruks og dermed ikke til egne formål og CommuteApp har ingen tilbageholdelsesret i Kundens data. 

Data, som CommuteApp genererer, eller som CommuteApp Servicen automatisk genererer i forbindelse med brug af Servicen, herunder Kundens brug eller overvågning af brugen af Servicen, må CommuteApp alene benytte til gennemførelse af Servicen overfor Kunden. CommuteApp foretager også anonymisering af udvalgte data for kunden, og Kunden accepterer at anonymiserede data videregives til CommuteApp til brug i bl.a. statistisk henseende, til forbedring af Servicen mv. 

 

Tilgængelighed og performance af CommuteApp Servicen 

CommuteApp tilstræber at CommuteApp Servicen har en høj driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, forårsaget af faktorer uden for CommuteApps kontrol. Dette kan bl.a. omfatte strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. 

Ændring af vilkår i Google Play og/eller Apple App Store som medfører at CommuteApps mobile apps bliver utilgængelig i en periode anses også for et forhold udenfor CommuteApps kontrol. 

I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber CommuteApp at genskabe normal drift hurtigst muligt. 

CommuteApp vil gennemføre servicevinduer med henblik på løbende vedligeholdelse af Servicen, og CommuteApp Servicen kan i sådanne perioder være helt eller delvist utilgængelig for Kunden. CommuteApp tilstræber at placere planlagte servicevinduer på tidspunkter uden for tidsrummet 8.00-17.00 på hverdage, hvor CommuteApp forventer, at nedetid generelt vil være til mindst mulig gene for Kunder. Service i forbindelse med driftsmæssige eller sikkerhedsmæssige årsager som ikke kan udskydes, gennemføres dog altid hurtigst muligt. 

CommuteApp Servicens stabilitet og ydeevne (performance) kan afhænge af Kundens udstyr, signalstyrke for enheders datatransmission, internetforbindelse mv. CommuteApp er ikke ansvarlig for manglende stabilitet i Servicen eller performance som skyldes sådanne forhold, og Kunden er bekendt med, at eneste måde af afhjælpe sådanne forhold på er ved at Kunden opgraderer udstyr eller kommunikationslinjer.  

Priser og betalingsvilkår 

For Drift og for anvendelse af CommuteApp Servicen og support betaler Kunden vederlag i overensstemmelse med CommuteApps til enhver tid gældende prisliste eller de individuelle aftaler parterne har indgået i Aftalen.  

Alle oplyste priser er ekskl. moms. 

Første faktureringsperiode løber fra bestillingsdatoen eller sådan senere dato, som er angivet i Aftalen og tre år frem.   

Fakturaer forfalder til betaling 8 dage efter fakturadatoen, hvor andet ikke er aftalt.  

Ved manglende eller forsinket betaling kan CommuteApp med et varsel på 30 dage og uden ansvar suspendere adgangen til CommuteApp Servicen, indtil aftalt betaling er modtaget. 

Ved forsinket betaling er CommuteApp berettiget til at opkræve renter fra forfaldstidspunktet med 1,75 % pr. påbegyndt måned, indtil beløbet er betalt til CommuteApp, jf. også nedenfor under punktet Kundens misligholdelse. 

Overdragelse 

Kunden kan ikke overdrage, videregive, dele eller på anden måde gøre sin Drift på CommuteApp Servicen tilgængelige for tredjemand, ligesom Kunden ikke kan overdrage nogen rettigheder eller forpligtelser under Driften eller Aftalen til tredjemand, uden CommuteApps forudgående accept. 

Uanset ovenstående kan Kunden dog overdrage sin Drift og dertilhørende rettigheder og forpligtelser til enhver virksomhed, der ejes af Kunden med mindst 50 % af kapitalandelene.  

CommuteApp kan overdrage aftalerelationen til Kunden og dermed Aftalen og Kundens Drift til tredjemand, uden kundens forudgående samtykke.  

Behandling af personoplysninger 

Ved Kundens brug af CommuteApp Servicen overlades CommuteApp at behandle personoplysninger på Kundens vegne. Kunden er dermed dataansvarlig for de overladte oplysninger, mens CommuteApp er databehandler. Har kunden fået udviklet egen App med dertilhørende databackend er kunden også databehandler.  

Al behandling af personoplysninger for kunden, sker på CommuteApps Standard Databehandlingsvilkår for CommuteApp, som udgør parternes databehandleraftale for de af Kunden overladte behandlinger af personoplysninger, og som CommuteApp har påtaget sig som led i levering af cloudtjenesten CommuteApp og eventuelle supplerende tjenesteydelser.   

Databehandlingsvilkårene tiltrædes af Kunden som forudsætning for Driften.  

Underleverandører 

CommuteApp anvender underleverandører og eksterne konsulenter til opfyldelse af sine forpligtelser under Driften med Kunden. Hvor underleverandører bliver overladt at behandle personoplysninger, gælder reguleringen i CommuteApps Standard Databehandlingsvilkår for CommuteApp. 

Varighed og opsigelse 

Driften er gældende, indtil Driften opsiges skriftligt eller en af parterne måtte ophæve aftalen (Driftsperioden). CommuteApps Standard Databehandlingsvilkår for CommuteApp og Driften er indbyrdes afhængige og ingen af aftalerne kan derfor opsiges særskilt.  

Driften kan opsiges til udgangen af en kalendermåned med 90 dages varsel fra Kundens side, og med 90 dages varsel fra CommuteApps side. 

Opsigelse kan ske på e-mail til support@commuteapp.dk

Hvis CommuteApp opsiger Driften, fremsendes opsigelsen til den e-mailadresse, der er anført i Aftalen. 

Aftalen kan indeholde en Minimum Bindingsperiode. Hvor der er aftalt en sådan Minimum Bindingsperiode, kan Driften ikke opsiges førend efter udløb af bindingsperioden, og ved opsigelse derefter gælder det almindelige opsigelsesvarsel. 

Fortrolighed og diskretion 

CommuteApps personale iagttager tavshed i sædvanligt omfang med hensyn til oplysninger vedrørende Kundens forhold, som ikke er alment kendte, og CommuteApp pålægger i fornødent omfang underleverandører og andre, der bistår CommuteApp med leverancen, en tilsvarende forpligtelse. 

CommuteApp må alene autorisere personer, for hvem det er nødvendigt at have adgang til Kundens oplysninger for at kunne opfylde CommuteApps forpligtelser overfor Kunden. CommuteApp skal løbende vurdere autorisationer og lukke adgange, når autorisationer udløber eller ophører. 

 

Kundens ansvar for bruger-adgange 

Kunden er ansvarlig for Kundens egen brug af CommuteApp Servicen samt for enhver brug, der sker med Kundens tildelte superbruger login og med de af Kunden oprettede bruger-adgange.  

Kunden skal holde superbruger login og bruger-adgange fortrolige og træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger mod, at Kunden kompromitterer bruger-adgange eller øvrige oplysninger, som kan bevirke, at tredjemand skaffer sig uberettiget adgang til Kundens data. 

Kundens øvrige forpligtelser 

Kunden skal sikre, at CommuteApp Servicen ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade CommuteApps navn, omdømme eller goodwill, eller på en måde som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering. 

Ændringer til Driftsvilkårene 

CommuteApp kan ændre Driftsvilkårene til enhver tid. Den til enhver tid gældende version af Driftsvilkårene er tilgængelig på CommuteApps hjemmeside http://www.commuteapp.dk

CommuteApp tilsigter at give rimeligt varsel på mindst 30 dage i forbindelse med ændringer til Driftsvilkårene. Oplysninger om planlagte ændringer fremsendes til Kundens kontaktperson og/eller opslås på www.commuteapp.dk. Hvis Kunden ikke ønsker at acceptere de varslede ændringer, kan Kunden opsige sin Drift med det aftalte varsel. Kunden har ikke herudover nogen beføjelser som konsekvens af ændringer til Driftsvilkårene. 

Brug af CommuteApp Servicen efter en ændring af Driftsvilkårene udgør en accept af sådanne ændrede vilkår. Det er Kundens forpligtelse løbende at holde sig opdateret om ændringer. 

CommuteApps misligholdelse og ansvar 

CommuteApp Servicen leveres som en standardiseret service, som den er og forefindes og uden særlige garantier. 

Kunden er dermed indforstået med, at der i Servicen kan forekomme mindre væsentlige fejl og uhensigtsmæssigheder, som ikke påvirker brugen af CommuteApp Servicen nævneværdigt. CommuteApp garanterer ikke, at sådanne forhold afhjælpes, og en eventuel afhjælpning vil under alle omstændigheder oftest blive henlagt til en opdatering af Servicen. Kunden er indforstået med, at sådanne mindre væsentlige fejl ikke kan anses for misligholdelse. 

For væsentlige fejl i Servicen er Kunden indforstået med, at CommuteApp afhjælper sådanne inden rimelig tid. Afhjælper CommuteApp ikke forholdet, og påvirkes Kundens anvendelse af Servicen i ikke-ubetydelig grad som følge heraf, har Kunden ret til at opsige sin Drift uden varsel.  Kunden har ikke herudover nogen misligholdelsesbeføjelser for perioden, hvor fejlen påvirker den aftalte service.

 

CommuteApp er ansvarlig overfor Kunden for fejl og mangler ved CommuteApps tjenesteydelser omfattet af Driften i overensstemmelse med Dansk rets almindelige regler, med de begrænsninger, der er indeholdt i disse Driftsvilkår. 

Kunden skal reklamere over mangler straks disse er eller burde være konstateret. Den absolutte reklamationsperiode for mangelsansvar er 1 måned efter manglen er indtrådt. Derefter er reklamationsretten bortfaldet.  

Overskrider CommuteApp en aftalt leveringstermin med mere end 10 arbejdsdage, er Kunden berettiget til at opsige sin Drift uden varsel. Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse, og er dermed afskåret fra at gøre krav på erstatning af nogen art, herunder erstatning for direkte tab, følgeskader eller anden indirekte skade.  

CommuteApp er ikke ansvarlig for Kundens brug af CommuteApp Service og for forståelser, opfattelser eller tab, som opstår hos Kunden som følge af brugen.  

CommuteApp er alene forpligtet til at erstatte Kundens økonomiske tab, der er en følge af en væsentlig misligholdelse ved CommuteApp leverancer, med de erstatningsfritagelser, der er angivet ovenfor. 

CommuteApps erstatningspligt omfatter i alle tilfælde alene Kundens direkte tab, hvorimod indirekte tab og følgeskader, som bl.a. driftstab, øgede driftsudgifter, mistede besparelser, tabt avance eller tab af data og udgifter i forbindelse reetablering, ikke erstattes. 

CommuteApps samlede erstatningsansvar er i alle tilfælde begrænset beløbsmæssigt til det beløb, som CommuteApp har modtaget i betaling under Driften for de 12 måneder, der går umiddelbart forud for det ansvarspådragende forhold. Hvis Driften ikke har været i kraft i 12 måneder på skadestidspunktet, beregnes ansvarsbegrænsningen som gennemsnittet af modtagne beløb i de måneder, som er gået, ganget med 12. Beløbet kan dog i intet tilfælde overstige kr. 100.000,00. 

Produktansvar 

CommuteApp er ansvarlig for produktskade forvoldt af CommuteApps leverancer og software i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager CommuteApp sig intet produktansvar. 

CommuteApps ansvar i forbindelse med produktskade er desuden underlagt den beløbsmæssige begrænsning angivet ovenfor under ”CommuteApps misligholdelse og ansvar”, hvor dette ikke er i strid med præceptiv lovgivning. 

Kundens misligholdelse 

Hvis Kunden væsentligt misligholder sine forpligtelser efter Driftsaftalen, er CommuteApp berettiget til at ophæve aftalen om Drift uden særskilt påkrav om afhjælpning og kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler. 

Betales en faktura ikke rettidigt, suspenderes Kundens adgang til CommuteApp, indtil betaling er modtaget i overensstemmelse med reguleringen under ”Pris og betalingsvilkår” ovenfor. CommuteApp vil i så fald fortsat have krav på betaling af vederlag i suspensionsperioden. 

Har Kunden ikke betalt udestående beløb, der er forfaldne til betaling indenfor en meddelt frist i 2. betalingspåmindelse, anses dette som væsentlig misligholdelse, som berettiger CommuteApp til at ophæve Driftsaftalen. 

Force majeure 

CommuteApps forpligtelser under Driftsaftalen udskydes ved force majeure, hvorved forstås forhold, der ligger uden for CommuteApps kontrol, herunder, men ikke begrænset til, krig, optøjer, terror, opstand, strejke, ildsvåde, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import- eller eksportrestriktioner, afbrydelse af almindelig samfærdsel, afbrydelse af eller svigt i energiforsyningen, offentlige dataanlæg og kommunikationssystemer, virus, cyber terror, hackerangreb samt indtrædelse af force majeure hos underleverandører, og som CommuteApp ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning. 

Forhold hos CommuteApps underleverandører, der medfører, at CommuteApp ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser over for Kunden, og som ikke kan overvindes uden uforholdsmæssigt store omkostninger for CommuteApp, anses ligeledes som force majeure. 

Brug af Kunden som reference 

CommuteApp må medtage Kunden på sin referenceliste og som reference på CommuteApps hjemmeside og må herunder optage Kunden med virksomhedsnavn og logo, men må derudover ikke bruge Kundens navn eller logo i markedsføringsøjemed uden særskilt aftale. 

Modtagelse af markedsføringsmateriale 

Med accept af Driftsvilkårene accepterer Kunden udtrykkeligt -hvis ikke fravalgt nedenfor - at CommuteApp må fremsende markedsføringsmateriale til den oplyste e-mailadresse for Kundens kontaktperson.  Markedsføringsmaterialet kan indeholde oplysninger om produktopdateringer, servicemeddelelser, oplysninger om tredjeparts integrationer mv. Kunden kan til enhver tid framelde sig yderligere modtagelse af sådant markedsføringsmateriale. 

Kunden accepterer at modtage markedsførings-materiale for CommuteApp produkter og services på e-mail. 

 

Tvister 

Aftalen er undergivet dansk ret, og eventuelle tvister, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres i Danmark efter dansk ret ved Retten i Viborg. Retsplejelovens henvisningsregler til Landsretten og Sø- og Handelsretten skal dog fortsat finde anvendelse.  

CommuteApps kontaktoplysninger 

Kundens henvendelser til CommuteApp omkring Driften skal fremsendes til: 

CommuteApp ApS 

Hobro Landevej 129, Nr Vinge, 8830 Tjele 

E-mail: support@commuteapp.dk  

Tlf.: 40308903 

*** 

CommuteApp’s vilkår for serviceydelser 

Disse vilkår for serviceydelser (Vilkårene) er gældende for ydelser fra CommuteApp App, CVR-nr. 40118233 (CommuteApp) til Kunden under parternes Aftale om CommuteApp suite og services (Aftalen), som ikke er reguleret af Driftsvilkår for CommuteApp. 

Hvis CommuteApp foretager yderligere leverancer til Kunden afledt af eller på anden måde forbundet med Aftalen, vil Vilkårene også finde anvendelse på udførelsen af disse leverancer, medmindre andet særskilt er skriftligt aftalt mellem parterne. 

 

Ydelser 

De serviceydelser CommuteApp skal levere til Kunden, er specificeret i Aftalen. Er der tale om afledte eller forbundne serviceydelser (jf. afsnittet ovenfor) udgøres specifikationen af CommuteApps bekræftelse til Kunden på at serviceydelserne igangsættes. 

Hvis Kunden har særlige forventninger eller krav til serviceydelserne, er Kunden ansvarlig for, at disse krav er beskrevet i Aftalen og dermed indeholdt i specifikationen for serviceydelserne. CommuteApps leveranceansvar består alene i at levere serviceydelser i overensstemmelse med de i Aftalen indeholdte specifikationer. 

Hvor specifikationerne giver mulighed for at kravene kan opfyldes på flere måder, tilkommer valgfriheden alene CommuteApp.  

CommuteApp kan udføre sine serviceydelser fra enten egen lokation eller på Kundens lokation, alt efter hvad CommuteApp finder mest hensigtsmæssigt. 

Samarbejde 

Parterne skal løbende og med kort varsel træffe de fornødne beslutninger, som er påkrævet for at CommuteApp kan gennemføre sine serviceydelser og leverancer til Kunden. 

Kunden skal på CommuteApps anmodning være tilstede med beslutningsdygtige personer under serviceydelsernes udførelse. 

Pris og betalingsbetingelser 

CommuteApp er berettiget til vederlag for sine serviceydelser i overensstemmelse med de prisangivelser, der er indeholdt i Aftalen. 

Er der ikke aftalt en fast pris for en serviceydelse, er CommuteApp berettiget til at modtage betaling beregnet ud fra den medgåede tid til opgavens udførelse og CommuteApps gældende timesatser. 

Hvor der er aftalt en fast pris, kan Kunden faktureres i overensstemmelse med det i Aftalen anførte, og i alle tilfælde senest på tidspunktet hvor de aftalte serviceydelser er udført. 

Hvor serviceydelser udføres på timebasis kan CommuteApp fakturere månedsvis bagud. 

Eventuelle udlæg, transportomkostninger og kørselsgodtgørelse faktureres ligeledes månedsvis bagud. 

Alle oplyste priser overfor Kunden tillægges moms, medmindre prisen er oplyst inklusive moms. 

Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato. 

Ved forsinket betaling er CommuteApp berettiget til renter og inddrivelsesomkostninger i overensstemmelse med rentelovens regler. 

Dokumentation 

Udførte serviceydelser dokumenteres ikke, med mindre andet er aftalt i Aftalen. 

Levering 

Levering af de aftalte serviceydelser skal anses for at have fundet sted, når Kunden har adgang til resultatet af den udførte serviceydelse 

Mangler ved serviceydelser 

De leverede og udførte serviceydelser skal anses for mangelfulde, hvis de ikke opfylder de i Aftalen indeholdte specifikationer, jf. punktet ”Ydelser” ovenfor, medmindre der blot er tale om uvæsentlige afvigelser. 

Kunden skal kontrollere de leverede serviceydelser og reklamere over mangler senest 30 dage efter leveringstidspunktet. 

CommuteApp skal efter at have modtaget skriftlig reklamation afhjælpe mangler inden rimelig tid og under hensyntagen til forholdets betydning for Kunden. 

Afhjælper CommuteApp manglen herved, har Kunden ikke yderligere beføjelser i anledning af manglen. 

Afhjælpes forholdet ikke indenfor CommuteApps afhjælpningsfrist, kan Kunden kræve et forholdsmæssigt afslag i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler herom. Er manglen væsentlig for Kunden, kan aftaleforholdet for den relevante serviceydelse ophæves. Hvis manglen har væsentlig indflydelse på Kundens mulighed for at anvende Abonnement på CommuteApp Servicen, indkøbt under Aftalen, kan hele Aftalen ophæves med et yderligere varsel på mindst 30 dage, hvis manglen ikke afhjælpes indenfor dette yderligere varsel. 

Ophæves Aftalen, kan Kunden kræve allerede betalte beløb vedrørende serviceydelserne retur. 

Kunden har ikke herudover misligholdelsesbeføjelser ved mangler. 

Forsinkelse 

Leverer CommuteApp ikke de aftalte serviceydelser til de i Aftalen anførte tidspunkter, foreligger der forsinkelse. 

Ved forsinkelse kan Kunden udskyde betaling af de forsinkede serviceydelser indtil levering har fundet sted. 

Er forsinkelsen konkret af væsentlig betydning for Kundens anvendelse af brugen på CommuteApp Servicen, indkøbt under Aftalen, kan hele Aftalen ophæves med et yderligere varsel på mindst 30 dage, hvis forsinkelsen ikke afhjælpes indenfor dette yderligere varsel. 

Ophæves Aftalen, kan Kunden kræve allerede betalte beløb vedrørende serviceydelserne retur. 

Kunden har ikke herudover misligholdelsesbeføjelser ved forsinkelse. 

Kundens misligholdelse 

Ved Kundens misligholdelse forstås, at Kunden ikke bidrager til CommuteApps opfyldelse og udførelse af de aftalte serviceydelser som aftalt og forudsat, enten ved at Kunden ikke foretager betaling til den aftalte tid, eller ved at Kunden ikke bistår CommuteApp med bistand, materiale, information, tilstedeværelse eller andet, som påvirker CommuteApps mulighed for at udføre de aftalte serviceydelser. 

Ved Kundens misligholdelse har CommuteApp beføjelser i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. 

 

Produktansvar 

CommuteApp er ansvarlig for produktskade forvoldt af CommuteApps leverancer i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager CommuteApp sig intet produktansvar. 

CommuteApps ansvar i forbindelse med produktskade er desuden underlagt den beløbsmæssige begrænsning angivet ovenfor under ”Ansvarsbegrænsning”, hvor dette ikke er i strid med præceptiv lovgivning. 

Force majeure 

Parterne er ikke ansvarlige for forhold, som Parterne ved Aftalens indgåelse ikke kunne eller burde have påregnet, herunder strejke, lockout og andre forhold, som efter dansk ret omfattes af begrebet force majeure. 

Ansvarsbegrænsning 

CommuteApps erstatningspligt er i alle tilfælde begrænset til alene at omfatte Kundens direkte tab, hvorimod indirekte tab og følgeskader, som bl.a. driftstab, øgede driftsudgifter, mistede besparelser, tabt avance eller tab af data og udgifter i forbindelse reetablering, ikke erstattes. 

CommuteApps samlede erstatningsansvar er i alle tilfælde begrænset beløbsmæssigt til det beløb, som CommuteApp har modtaget i betaling for de serviceydelser erstatningsansvaret relaterer sig til. 

Immaterielle rettigheder 

Alle immaterielle rettigheder til resultaterne af CommuteApps serviceydelser tilkommer alene CommuteApp. Resultater kan omfatte kode, dokumentation, brugermanualer og eventuelt uddannelsesmateriale. Dette gælder både nuværende som fremtidige udgaver af sådant materiale og uanset om Kunden har bidraget med forslag, ideer, koncepter mv. 

Hvor resultaterne indgår i CommuteApp Servicen, opnår Kunden brugsret hertil som del af Kundens Drift. 

For øvrige resultater opnår Kunden en tidsubegrænset, ikke-eksklusiv, begrænset og betinget brugsret. Brugsretten er begrænset til at omfatte at Kunden kan udnytte resultaterne i sin egen virksomhedsdrift som forudsat i Aftalen. Kunden kan overdrage brugsretten samlet til tredjemand og med ret til videreoverdragelse. Brugsretten er betinget af betaling af de aftalte vederlag til CommuteApp. 

Supportydelser 

Support udover hvad der er indeholdt i Kundens Abonnement leveres som en løbende ydelse og afregnes efter forbrugt tid. CommuteApps serviceydelse omfatter almindelig supportbistand og uden af indholdet eller resultatet af serviceydelsen er nærmere specificeret. 

Support kan anvendes af Kundens superbrugere og indenfor CommuteApps almindelige åbningstid. 

Supportanmodninger behandles hurtigst muligt og uden bestemt fastsat leveringstid. 

Underleverandører 

CommuteApp kan anvende underleverandører og eksterne konsulenter til udførelse af de aftalte serviceydelser.  

Fortrolighed og diskretion 

CommuteApps personale iagttager tavshed i sædvanligt omfang med hensyn til oplysninger vedrørende Kundens forhold, som ikke er alment kendte og som CommuteApp kommer i besiddelse af ved udførelse af de aftalte serviceydelser. CommuteApp pålægger i fornødent omfang underleverandører og andre, der bistår CommuteApp med leverancen, en tilsvarende forpligtelse. 

Tvister 

Aftalen er underlagt dansk ret og eventuelle tvister, der ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for Retten i Viborg I første instans. Retsplejelovens henvisningsregler og kompetenceregler for Landsret og Sø- og Handelsretten skal dog fortsat være gældende. 

CommuteApp ApS’ kontaktoplysninger 

Kundens henvendelser til CommuteApp skal fremsendes til: 

CommuteApp ApS 

Sct. Mathiasgade 38, 2. sal, 8800 Viborg 

E-mail: support@commuteapp.dk  

Tlf.: 40308903 

Standard formular til anmodning om tilsyn og eller fysisk inspektion vedr. GDPR

 

 

Virksomhed

CVR

Kontakt person

Kontaktoplysninger

 

 

Anmodningens karakter

 

Procedure

Commuteapp fremsender kvittering for modtagelse af anmodningen og behandler anmodningen inden for 5 arbejdsdage. De praktiske forhold i forbindelse med anmodningen aftales med kunden, og anmodningen tilstræbes gennemført inden for 14 dage efter aftalen er indgået med kunden.

 

Den af kunden udpegede person skal underskrive fortrolighedserklæring som fremsendes og underskrives inden anmodningen kan gennemføres.

 

 

Underskrift

 

 

Sendes til support@commuteapp.dk

Underdatabehandlere


Google, data storage, europæiske datacentre

Holion, softwareudvikling, Danmark

FutureOne Tech, softwareudvikling, Ukraine

bottom of page